Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

ISTORIC

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi este o instituţie de învăţământ superior de stat.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi a fost înfiinţată în anul 1974 şi funcţionează conform Decretului 105/1974. În anul 1991, conform Ordinului Ministrului s-a stabilit denumirea universităţii în Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi care are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare.

Istoria învăţământului superior din Galaţi cuprinde următoarele etape:

 • 1948: înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 • 1951: înfiinţarea Institutului Mecano - Naval;
 • 1953: comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi;
 • 1955: comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti;
 • 1957: transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
 • 1959: înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 • 1974: crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
 • 1991: Universitatea din Galaţi devine Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).

În structura institutelor menţionate s-a aflat o serie de programe de studiu unice în ţară: construcţii navale, exploatarea navelor şi porturilor, industrii alimentare, tehnică piscicolă, frigotehnie, fapt care a făcut ca un important proces de concepţie, privind elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ, a cursurilor, dotarea laboratoarelor etc., valorificat în prezent şi în alte centre universitare ale ţării, să fie în întregime opera corpului profesoral de specialitate din învăţământul superior gălăţean.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE
 • Identitatea Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi este asigurată prin:
 • Denumire: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Emblemă, reprezintând sub formă stilizată treptele care duc spre arcadele ştiinţei, cu inscripţia: “UNIVERSITAS GALATIENSIS” şi ţinută de ceremonie (robă şi tocă), stabilite de Senat.
 • Ziua Universităţii - 20 martie.
 • Sediul administrativ: Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod. 800008.

Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

 1. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi este o instituţie de stat, de interes public şi funcţionează în baza Constituţiei României şi a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
 2. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi împărtăşeşte The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education (1988), The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988), aderă la Asociaţia Universităţilor Europene, la Asociaţia Internaţională a Universităţilor şi la Declaraţia de la Bologna (1999).

Art. 2

 1. Carta este documentul care stabileşte misiunea Universităţii, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea acesteia. Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, exprimă aderarea la „Magna Charta a Universităţilor Europene” semnată la Bologna, precum şi la principiile ce definesc Spaţiul European al Educaţiei şi al Cercetării. Carta este elaborată în concordanţă cu Constituţia României şi legislaţia în vigoare.
 2. Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul universitar.

Capitolul 2 MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Art. 3

 1. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:
  • formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor umaniste, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
 2. Universitatea oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socio-culturale.
 3. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice.
 4. Universitatea îşi asumă rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune.
 5. Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii naţionale şi universale.

Art. 4

Universitatea îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

 1. Formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura Universităţii, standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii;
 2. Actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă;
 3. Asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale prin:
  1. perfecţionarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor didactice de predare şi de evaluare;
  2. perfecţionarea învăţământului bazat pe credite de studii transferabile, pentru a asigura posibilitatea trecerii studenţilor de la un program de studiu la altul şi recunoaşterea internaţională a diplomelor acordate de Universitate;
  3. dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea procesului didactico-formativ;
  4. descoperirea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor, acordându-se o atenţie deosebită valorilor individuale.
 4. Dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative prin:
  1. creşterea potenţialului uman şi a resurselor materiale ale centrelor de cercetare;
  2. stimularea participării colectivelor de cercetare la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea financiară şi asigurarea vizibilităţii cercetării fundamentale şi aplicative;
  3. dezvoltarea, atestarea şi diversificarea centrelor de cercetare;
  4. dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin stimularea participării în cadrul programelor de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel internaţional.
 5. Asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative prin intermediul Consiliului de Calitate condus de Rector. Consiliul acţionează prin intermediul Departamentului de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii, alcătuit din Comisia de Calitate şi Serviciul de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii şi elaborează şi implementează standardele şi procedurile de asigurare a calităţii la nivelul universităţii.
 6. Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 7. Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei.
 8. Dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la reţelele naţionale şi internaţionale, care să asigure satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională.
 9. Continuarea dezvoltării, modernizării şi informatizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a Universităţii şi conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi internaţional.
 10. Sprijinirea şi coordonarea obiectivelor Clubului Sportiv Universitar.
 11. Conferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine şi medalii prevăzute în sistemul naţional de diplome universitare şi postuniversitare. Universitatea încununează contribuţia unor personalităţi din ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane prin conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor onorific şi Senator de onoare şi onorează activităţile de excepţie ale profesorilor pensionari sau pensionabili cu titlul de Profesor Emeritus.

Art. 5

Universitatea este o instituţie de stat de interes public, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de autonomie universitară şi democraţie academică şi în care sunt aplicate următoarele principii:

 • principiul autonomiei universitare;
 • principiul libertăţii academice;
 • principiul centrării educaţiei pe student;
 • principiul răspunderii publice;
 • principiul asigurării calităţii;
 • principiul echităţii;
 • principiul eficienţei manageriale şi financiare;
 • principiul transparenţei;
 • principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
 • principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
 • principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
 • principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor.

 

 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved