Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

 • 1) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi este o instituţie de învăţământ universitar şi postuniversitar de stat, înfiinţată în anul 1974 prin Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974, prin unificarea Institutului Politehnic Galaţi cu Institutul Pedagogic Galaţi.
 • 2) Cod fiscal: 3127522
 • 3) Sediul Universităţii este: Galaţi Str. Domnească nr. 47
 • 4) Universitatea funcţionează pe baza reglementărilor stabilite şi aprobate de Senat sau de către organismele de conducere ale componentelor structurale, în acord cu: Declaraţia Drepturilor Omului; Constituţia României; Legea Învăţământului; Legea Statutului Personalului Didactic.

Art. 2.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi îşi asumă misiunea de a participa la promovarea şi transmiterea ştiinţei şi culturii şi de a contribui la crearea de noi cunostinţe prin cercetare ştiinţifică.

Art. 3.

Universitatea işi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

 • 1) Formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, activităţi tehnice, economice, juridice şi sociale, potrivit specializărilor aflate în structura Universităţii şi a cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă superior calificate;
 • 2) Actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de studii postuniversitare şi de formare continuă;
 • 3) Asigurarea activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale;
 • 4) Dezvoltarea cercetării fundamentale, avansate şi aplicative;
 • 5) Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • 6) Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământui, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei;
 • 7) Dotarea cu tehnică de calcul a tuturor compartimentelor Universităţii, crearea şi dezvoltare continuă a unui sistem informaţic conectat la reţelele de calculatoare naţionale şi internaţionale, care să asigure satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională;
 • 8) Continuarea dezvoltării, modernizării şi informaţizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a Universităţii şi conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi internaţional;
 • 9) Sprijinirea şi coordonarea obiectivelor Clubului Sportiv Universitar;
 • 10) Universitatea acordă toate tipurile de diplome prevăzute în sistemul naţional de diplome universitare şi postuniversitare. În acest fel, conferă titlurile: de licenţă, de inginer, masterat, studii aprofundate, titluri ştiinţifice de doctor. Încununează contribuţia unor personalităţi din ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică şi Culturălă a lumii contemporane cu titluri de Doctor Honoris Causa, Profesor onorific şi Senator de onoare.

 

CAPITOLUL II

Autonomia universitară

Art. 4.

Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările naţionale ale dezvoltării învăţământului superior stabilite prin lege.

Art. 5.

Autonomia universitară se realizează prin:

 • a) programarea, organizarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ;
 • b) organizarea cercetării ştiinţifice şi a documentării;
 • c) stabilirea specializărilor, a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în conformitate cu standardele naţionale;
 • d) admiterea candidaţilor la studii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (M.Ed.C.);
 • e) selectarea şi promovarea personalului didactic şi a celorlalte categorii de personal şi stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice şi ştiinţifice;
 • f) acordarea, în condiţiile legii, a titlurilor didactice, ştiinţifice şi onorifice
 • g) stabilirea formelor de studiu postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu;
 • h) stabilirea, împreună cu M.Ed.C şi cu alte autorităţi publice, agenţi economici, organizaţii profesionale şi patronale recunoscute la nivel naţional, a domeniilor în care se utilizează diplomele şi certificatele emise de Universitate;
 • i) stabilirea programelor de cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate;
 • j) eligibilitatea tuturor funcţiilor şi organismelor de conducere din Universitate;
 • k) rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii universitare;
 • l) asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiul universitar
 • m) stabilirea şi folosirea unor simboluri şi însemne proprii
 • n) publicarea în editura proprie şi în alte edituri de reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau orice alte materiale care sprijină procesul de învăţământ sau valorifică rezultatele cercetării ştiinţifice realizate de Universitate;
 • o) înfiinţarea de fundaţii şi asociaţii, cu aprobarea Senatului universitar, conform legii.

Art. 6.

 • 1) În domeniul financiar, autonomia universitară se realizează ca drept de gestionare, potrivit legii şi răspunderii personale, a fondurilor alocate de la bugetul public naţional sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din taxe, în concordanţă cu criteriile stabilite de comun acord cu M.Ed.C.
 • 2) De asemenea, autonomia universitară sub aspect financiar înseamnă:
 • (a) stabilirea necesităţilor materiale şi financiare ale instituţiei;
 • (b) folosirea fondurilor şi gestionarea lor cu respectarea prevederilor legale;
 • (c) acordarea, din fonduri proprii, a burselor de studiu şi cercetare, distincte de cele atribuite de la buget;
 • (d) obţinerea şi utilizarea unor surse suplimentare de venituri;
 • (e) organizarea, îndrumarea şi controlul tuturor serviciilor economico-gospodăreşti în domeniul financiar-contabil.

Art. 7.

La nivel naţional, autonomia universitară se manifestă prin relaţia directă a rectorului cu M.Ed.C. şi prin alegerea reprezentanţilor instituţiei în organismele profesionale, conform legii.

 

CAPITOLUL III

Principii de organizarea şi funcţionare

Art. 8.

Universitatea este organul administrativ, local, de specialitate care aplică strategia dezvoltării şi politica Guvernului şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.

 • 1) Activitatea academică este bazată pe competenţa profesională, ştiinţifică şi pe conduita morală şi îşi exercită atribuţiile stabilite de Legea 84/1995 Legea învăţământului şi prin Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997.

Activitatea academică a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi este organizată şi se desfăşoară atât în locaţii municipale, interjudeţene cât şi transfrontaliere.

 • Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare, în scopul de a permite învăţământului să urmeze evoluţia necesităţilor şi exigenţelor atât ale societăţii, cât şi ale cunoaşterii ştiinţifice.
 • Comunitatea universitară este deschisă cetăţenilor români şi străini fără discriminări.
 • Intrarea în comunitatea universitară se face pe bază de concurs, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele universitare.
 • Activitatea didactică şi cea de cercetare din Universitate este organizată la nivelul următoarelor structuri funcţionale: facultăţi, colegii, catedre şi departamente.
 • Facultăţile sunt unităţi funcţionale de bază ale Universităţii, în care se desfăşoară învăţământul de lungă durată, învăţământul postuniversitar (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă) şi cercetarea ştiinţifică.
 • Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă sau expertiză, se desfăşoară în cadrul catedrelor şi departamentelor sau în unităţi proprii de cercetare ştiinţifică, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară sau străinătate.
 • 2) Universitatea "Dunărea de Jos", pe lângă activităţi academice, îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Întreaga activitate a Universităţii este condusă de către Rector, care are următoarele competenţe:

 • - este ordonator de credite;
 • - reprezintă Universitatea în raport cu ministerul şi alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 • - numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ;
 • - dispune înmatriculări şi exmatriculări ale studenţilor;
 • - acordă toate tipurile de diplome prevăzute în sistemul naţional de diplome universitare şi postuniversitare, precum şi diplome de Senator de Onoare, Profesor Onorific şi Doctor Honoris Causa pe baza hotărârilor comisiilor corespunzătoare;
 • - semnează acordurile internaţionale ale Universităţii;
 • - reprezintă Universitatea la Conferinţa Rectorilor.

Conducerea operativă a Universităţii este asigurată de biroul senatului alcătuit din rector, prorectori, secretar ştiinţific, director general administrativ şi un reprezentant al organizaţilor studenţeşti legal constituite (care este membru în senat). Rectorul poate invita la şedinţa biroului de senat decani, reprezentantul sindicatului, reprezentanţii unor organizaţii studenţeşti sau orice altă persoană

Pe lângă structura academică, funcţionează şi o sprijină pe aceasta o structură organizatorică pe compartimente. Astfel, pe lângă cele 18 facultăţi şi departamente care număra 680 cadre didactice, 155 personal didactic auxiliar şi 35 personal nedidactic funcţionează următoarele servicii, birouri şi ateliere:

 • - secretariat Rectorat 23 persoane;
 • - biblioteca 20 persoane;
 • - personal de întreţinere facultăţi 85 persoane;
 • - servicii ca: salarizare, personal, contabilitate, financiar, audit, aprovizionare, tehnic, întreţinere, pază, juridic 126 persoane;
 • - garaj 9 persoane conducător auto;
 • - cantina 22 persoane;
 • - spaţii de cazare 15 persoane;
 • - baza sportivă 10 persoane;
 • - serviciile sociale cămine-cantine 117 persoane.

Universitatea „Dunărea de Jos" va utiliza un parc auto propriu care să asigure transportul cadrelor didactice (călători) la diferitele locaţii ale universităţii, cod CAEN 6023 şi transport rutier de mărfuri şi materiale pentru cămine, cantine, facultăţi cod CAEN 6024.

Structura organizatorică a universităţii este constituită în conformitate cu necesarul de personal, pentru buna desfăşurare a activităţii academice şi a celorlalte derivate din aceasta, în baza Legii 84/1995 a Învăţământului, a Legii 128/1998 Statutul cadrelor didactice, a legii 154/1998 privind sistemul de salarizare în instituţiile bugetare, a HG 281/1993 privind salarizarea din unităţile bugetare OG 24, OG 33, OG 196, OG 191, OG 123, OG 68 - 2004 a Legii 53/2003 Codul Muncii şi a altor acte normative curente.

 

Dispoziţii finale

 

 • 1) Prezentul Regulament a fost discutat şi validat de Senatul Universităţii.
 • 2) Regulamentul de organizare şi funcţionare se va modifica ori de câte ori intervin schimbări în structura academică sau tehnico-economică şi de altă specialitate.
 • 3) Regulamentul se modifică prin completare sau radiere a articolelor care numai sunt conforme cu legislaţia, ori de câte ori legea o impune.
 • 4) Prezentul Regulament face parte integrantă din Carta Universitară.
 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved